Sabae city data

鯖江市データ

鯖江市の人口、面積、世帯数や、
鯖江市役所の組織図など、
鯖江市に関する基本情報をご紹介します。

令和5年度
鯖江市行政機構図

※スライドでご確認いただけます

鯖江市役所サイトへ